conditor broker

OC POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

 

Poznaj treść ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO z dnia 19 lipca 2017r.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika kredytu hipotecznego

Od dnia 22 lipca 2017 obowiązuje Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad Pośrednikami kredytu hipotecznego i Agentami zobowiązuje do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Aby pracować jako Pośrednik Kredytu Hipotecznego musisz spełnić szereg obowiązków:
  • Posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności
  • Posiadać wpis do rejestru pośredników
  • Wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC
  • Zapłacić i zdać egzaminy oraz wnosić cykliczne opłaty za nadzór KNF
  • Stworzyć i zgłosić bazę klientów do GIODO i odpowiadać za jej bezpieczeństwo prawne i techniczne
Zgodnie z art. 69. 4. W razie stwierdzenia, że pośrednik kredytu hipotecznego lub agent nie wykonuje zaleceń, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego może:
  • nałożyć na osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary;
  • nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;
  • wystąpić do tego podmiotu z wnioskiem o odwołanie osoby zarządzającej, o której mowa w pkt 1;
  • zawiesić w czynnościach osobę zarządzającą, o której mowa w pkt 1, do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie wniosku, o którym mowa w pkt 3; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji w zakresie praw i obowiązków majątkowych tego podmiotu;
  • cofnąć zezwolenie albo wykreślić z rejestru pośredników kredytowych – w przypadku agentów oraz powiązanych pośredników kredytu hipotecznego.Art. 77. 1., Kto prowadzi działalność, jako pośrednik kredytu hipotecznego bez zezwolenia, podlega grzywnie do 100 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 2.

Skontaktuj się z nami! Wybierzemy polisę odpowiednią do Twoich potrzeb!