conditor broker

KUP OC MULTIAGENTA

oc multiagenta

 

 

Poznaj treść USTAWY O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM z dnia 22.05.2003 r.
 Poznaj treść ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW 12.02.2015 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1450

OC Multiagenta

Multiagentem jest agent, który:

 • działa na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń
 • w zakładzie ubezpieczeń podejmuje czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia
 • odpowiada za swoje czynności we własnym zakresie – ma również obowiązek ubezpieczyć się w zakresie swojej odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z art. 11 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, z zastrzeżeniem ust. 2 przepisu art. 429 kc nie stosuje się.

odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone:

 • klientowi,
 • ubezpieczonemu,
 • ubezpieczającemu
 • osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej , podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne; polegających na:

 • uszkodzeniu,
 • zniszczeniu lub
 • utracie mienia

wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu; polegających na zapłacie kar umownych; powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych :

 • 1 250.618 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenie
 • 1 875.927 EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy OC Agenta objęte są również wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne.

Kara za brak ubezpieczenia OC Agenta wynosi  1.000 EURO

Zawód, który wykonujesz wymaga posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC MULTIAGENTA.

Skontaktuj się z nami! Wybierzemy polisę odpowiednią do Twoich potrzeb!

Kontakt


Okres bezszkodowego ubezpieczenia OC

Data wystąpienia szkody:


Roczna wysokość prowizji


Liczba osób wykonujących czynności agencyjne na Rzecz Agenta bez względu na formę zatrudnienia lub współpracy

Wykonuję działalność wyłącznie osobiście:

Liczba osób wykonujących czynności agencyjne na Rzecz Agenta bez względu na formę zatrudnienia lub współpracy:


Wykaz osób wykonujących czynności agencyjne na rzecz Agenta oraz PESEL


Prowadzone ubezpieczenia


Czynna umowa agencyjna z TUZ TUW


Wnioskowany okres ubezpieczenia

od:

do:


Zakres terytorialny działalności agencyjnej


Płatność składki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Conditor Broker” Sp. z o.o., ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, KRS: 0000578513 moich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego conditorbroker.pl w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.